Sõidukid Avaleht Koostööpartnerid Kindlustus KKK Kontakt


LEPINGUEELNE TEAVE

Liising

Nemm Auto võimaldab oma klientidel taotleda sõiduki ostmiseks liisingut. Liising võimaldab klientidel saada endale sõiduki valduse pärast müügi- ja liisingulepingu sõlmimist ning omand pärast viimase tagasimakse tasumist. Müügi- ja liisingulepingu sõlmimiseks peab klient valima välja sõiduki ning pöörduma Nemm Auto esindusse, kus Nemm Auto tuvastab kliendi isikusamasuse ning hindab tema krediidivõimelisust. Liisingu saamise üheks eelduseks on kliendi poolt esimese sissemakse tasumine, mis peab olema vähemalt 10% sõiduki netohinnast.

Klient saab taotleda liisingut sõidukile, mille ta ise on valinud ning üle vaadanud. Informatsiooni sõiduki netohinna kohta, kui tasumine toimuks kohe, saab klient Nemm Auto esindusest või veebilehelt. Klient saab informatsiooni konkreetse liisingut krediidi kulukuse määra ja kõigi kliendi poolt krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma kohta Nemm Auto esindusest. Krediidi kulukuse määr ja kogukulu sõltuvad konkreetse sõiduki netohinnast, liisingut perioodist ja esimese osamakse suurusest.

Kliendil on kohustus sõlmida sõidukile kindlustusleping ning juhul, kui liisingusumma on vähemalt 7000 eurot tuleb sõidukile teha ka kaskokindlustus.

Lisateabe saamine

Kliendil on õigus saada Nemm Autolt piisavaid selgitusi, et hinnata, kas pakutav müügi- ja krediidileping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale.

Klient peab arvestama maksevõime vähenemise riskiga tulevikus, mis võib olla põhjustatud kliendi sissetulekute vähenemisest (nt töökoha kaotus, töötasu vähenemine, haigestumine jmt) või kulude suurenemisest. Nemm Auto rõhutab, et Liising on finantskohustus ning klient peab kaaluma kõiki riske enne lepingu sõlmimist.

Klient on enne lepingu sõlmimist kohustatud Nemm Auto esinduses tutvuma Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrükiga. Samuti esitab Nemm Auto kliendile lepingu üld- ja eritingimused, kus muuhulgas on selgelt välja toodud tagastamisele kuuluv liisingut põhiosa ja intress.

Soovi korral võib klient küsida Nemm Autolt täiendavaid küsimusi müügi- ja liisingulepingu tingimuste kohta. Samuti peaks klient küsida Nemm Auto esindajalt lisainformatsiooni ja – selgitusi, kui tal tekib probleeme mõistmaks müügi- ja liisingulepinguga seotud olulisi asjaolusid.

Kliendil on õigus saada Nemm Autolt tasuta kogu müügi- ja liisingulepingu kestuse jooksul tagasimaksegraafikut.

Nemm Auto töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid kooskõlas oma privaatsusteatega, mis esitatakse klientidele alati enne, kui Nemm Auto alustab vastava füüsilisest isikust kliendi või juriidilisest isikust kliendiga seotud füüsilise isiku isikuandmete töötlemist. Nemm Auto privaatsusteade on kättesaadav siin: http://www.nemm.ee/ . Vastava lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta on tutvunud Nemm Auto privaatsusteatega.

Lepingu lõppemine, ülesütlemine ja taganemine

Üldjuhul kehtib krediidileping kuni viimase tagasimakse tegemiseni kliendi poolt. Kliendil on igal ajal õigus liisingut osaliseks või täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks. Sellisel juhul on klient kohustatud teavitama Nemm Autot kirjalikult. Liisingulepingust tulenevate kohustuste osalise või täieliku ennetähtaegse täitmise korral on Nemm Autol õigus kliendilt nõuda ennetähtaegse tasumise hüvitist, kuid mitte rohkem kui 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud osamaksete summast, kui liisingut ennetähtaegse tagasimaksmise ja liisingulepingus kokkulepitud lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ja 0,5 % ennetähtaegselt tagasimakstud osamaksete summast, kui see periood ei ületa üht aastat.

Tarbijast klient võib liisingulepingust taganeda 14 päeva jooksul alates liisingulepingu sõlmimisest, edastades viidatud tähtaja jooksul Nemm Autole kirjaliku taganemisavalduse. Klient maksab Nemm Autole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi liisingut põhisumma ning põhisumma suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Nemm Autole maksmise kuupäevani kogunenud intress ja intress ühe päeva kohta.

Kui klient taganeb liisingulepingust, võib ta 14 päeva jooksul taganeda ka liisingulepinguga majanduslikult seotud müügilepingust. Klient loetakse sõiduki müügilepingust tähtaegselt taganenuks, kui ta on taganemisavalduse teinud enne tähtaja möödumist. Müügilepingust taganemise korral toimub tagasitäitmine seaduses sätestatud korras. Klient peab sõiduki koos dokumentatsiooniga tagastama Nemm poolt määratud kohas, ajal ning isikule.

Kui Nemm Auto ei täida asja üleandmise kohustust või kui asi ei vasta müügilepingutingimustele ning Nemm Auto on õigustamatult keeldunud kliendi õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib klient keelduda Nemm Auto suhtes omapoolse kohustuse täitmisest.

Nemm Autol on õigus liisinguleping kliendi makseviivituse tõttu üles öelda juhul, kui: klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Nemm Auto on andnud kliendile edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral liisingulepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Sellisel juhul tasub klient kõik maksed seitsme päeva jooksul pärast Nemm Autolt vastavasisulise teatise saamist. Nemm Autol on õigus taganeda müügilepingust, kui:
 • klient on täielikult või osaliselt viivituses esimese osamakse tasumisega;
 • klient on edastanud Nemm Autole müügi- ja liisingulepinguga seotud dokumentides, teatistes ja tõendites teadlikult väärinformatsiooni, mis seab põhjendatult kahtluse alla kliendi võimalused kohaselt täita müügi- ja liisingulepingust tulenevaid kohustusi;
 • klient teeb sõidukiga müügi- ja liisingulepingu alusel keelatud tehinguid;
 • klient ei sõlmi kindlustuslepingut, kindlustusleping kaotab kehtivuse ja klient ei uuenda seda või klient rikub muul viisil sõiduki kindlustamise kohustust;
 • klient ei täida müügi- ja liisingulepingust tulenevaid lepingulisi kohustusi tahtlikult, tulenevalt raskest hooletusest või pärast Nemm Auto poolt antud kohustuse täitmiseks antud mõistliku tähtaja möödumist;
 • võetakse vastu otsus kliendi likvideerimise kohta või esitatakse kohtusse avaldus kliendi pankroti väljakuulutamise kohta;
 • sõiduk hävineb või läheb kaotsi või kui klient jätab sõiduki maha; või
 • eksisteerib muu seaduses sätestatud alus.

 • Tagasimaksetega viivitamine

  Tagasimaksete tasumisega viivitamisel on Nemm Autol õigus nõuda viivist iga tagasimaksega viivitatud päeva eest. Viivist arvestatakse, alates maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast. Viivisemääraks on lepingus kokku lepitud intressimäär. Maksete tasumata jätmisel võivad lisanduda võlgade sissenõudmisteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasus vastavalt teenuse osutaja kehtestatud hinnakirjale. Kohtutäituri tasud on sätestatud seaduses. Klient hüvitab Nemm Autole kõik kulud, sh ka kohtuvälised õigusabi‐ ja inkassokulud, mis on seotud kliendi poolt tasumisele kuuluvate summade sissenõudmisega.

  Tagasimakse müügi- ja liisingulepingus sätestatud tähtajaks tasumata jätmisel võivad olla kliendi jaoks tõsised tagajärjed ning see võib raskendada kliendi edasist krediidi saamist.

  Klient kinnitab müügi- ja liisingulepingu sõlmimisega, et Nemm Autol on õigus soovi korral loovutada lepingust tulenevad nõuded kliendi vastu kolmandatele isikutele.

  Kaebuste lahendamine

  Kliendil on õigus esitada Nemm Autole kaebus oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks tema poolt valitud vormis ja endale sobiva kanali kaudu (suuliselt, kirjalikult, sh taasesitamist võimaldavas vormis).

  Juhul, kui kaebuse menetluse lõpptulemusena jääb klient eriarvamusele või pooled ei jõua kompromissini, on kliendil õigus täiendava arvamuse saamiseks või vaidluse lahendamiseks pöörduda alltoodud järelevalveasutuse või kohtueelsete institutsioonide poole. Oma huvide kaitseks on kliendil samuti õigus esitada oma nõue kohtusse.

  Nemmi ja kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust. Liisinguga seotud küsimustes teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn.

  Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse eelkõige poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, on kliendil õigus pöörduda avaldusega Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni. Kohtuvaidlused lahendatakse kliendi elu- või asukohajärgses kohtumajas.